Regulamin naboru do klas pierwszych
ZSRCKU/Regulamin naboru do klas pierwszych

Regulamin naboru do klas pierwszych
Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
97-320 Wolbórz  ul. Modrzewskiego 107Co należy przygotować do szkoły

Pobierz plik w formacie doc.
§ 1

1.W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego dokonuje naboru do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące
klasa ogólna

Technikum kształcące w zawodach:
technik informatyk
technik pojazdów samochodowych
technik mechanizacji rolnictwa
technik hodowca koni
technik analityk
technik logistyk
technik turystyki wiejskiej
technik organizacji reklamy
technik technologii żywności


Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych


Szkoła Policealna na podbudowie szkoły średniej - tryb zaoczny (4 semestry)
technik informatyk
technik administracji
technik pojazdów samochodowych
technik weterynarii
technik turystyki wiejskiej


3 letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej- tryb zaoczny (6 sem.)
technik pojazdów samochodowych
technik mechanizacji rolnictwa

§ 2

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w wybranej przez siebie szkole w następujących terminach:
a) do szkół ponadgimnazjalnych od 2 kwietnia 2012 do 30 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) godz. 13oo
 • od 27 czerwca 2012 r. do 3 lipca 2012 r. (wtorek) godz. 13oo poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • od 6 lipca 2012 r. godz. 13oo do 10 lipca 2012 r. (wtorek) godz. 12oo oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b) do szkoły dla dorosłych (tryb zaoczny) od 2 lipca 2012 r. do 27 sierpnia 2012 r. (środa) do godz. 15oo.

1.W przypadku niewystarczającego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dyrektor szkoły może przesunąć termin składania dokumentów do 26 sierpnia 2011 r. (piątek) do godz. 15oo.

2. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół (wyłącznie oryginały - podania, zaświadczeia...):
a) do szkół ponadgimnazjalnych:
 • podanie o przyjęcie (druki w sekretariacie szkoły lub w internecie dla technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej).,
 • 2 fotografie,
 • karta zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie wydaje szkoła w dniu złożenia podania) - nie dotyczy liceum,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • podanie o internat(w przypadku kandydata ubiegającego się o możliwość zamieszkania w internacie).
b) do Szkoły Policealnej:
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki w sekretariacie szkoły),
 • 2 fotografie,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie wydaje szkoła w dniu złożenia podania) - nie dotyczy liceum,
c) do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych:
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki w sekretariacie szkoły),
 • 2 fotografie,
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie wydaje szkoła).
3.Kandydaci wskazują w podaniu o przyjęcie do szkoły(w trzech wybranych przez siebie szkołach) kolejność swoich preferencji co do wyboru szkoły.

4.Kandydat przyjmowany jest do szkoły znajdującej się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego, do której liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów jest wystarczająca do przyjęcia.

5.Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:
 • średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • ocena zachowania.
6.Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia w liczbie nie większej niż 3, wyłącznie na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.

7.Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

§ 3

1.O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2.Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

a) 200 pkt - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:
 • 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu).
 • 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Szkolna Komisję Rekrutacyjną oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
3.Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
celujący- 15 pkt
bardzo dobry- 13 pkt
dobry- 11 pkt
dostateczny- 7 pkt
dopuszczający- 2 pkt

4.Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

5.Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną przedmiotu (max 15 pkt) w zależności od typu szkoły, zawodu, profilu (we wszystkich klasach obowiązkowo - język polski):
Liceum Ogólnokształcące
klasa ogólna- język angielski, matematyka, informatyka
Technikum
technik informatyk- matematyka, informatyka, język angielski
technik pojazdów samochodowych- matematyka, fizyka, język angielski
technik mechanizacji rolnictwa- matematyka, biologia, język angielski
technik logistyk- geografia, informatyka, język angielski
technik technologii żywności- biologia, matematyka, chemia
technik analityk- biologia, matematyka, chemia
technik hodowca koni- biologia, geografia, język angielski
technik turystyki wiejskiej- geografia, biologia, język angielski
technik organizacji reklamy- matematyka, język angielski, informatyka
Zasadnicza Szkoła Zawodowa- matematyka, technika, informatyka

6.Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 1. uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (załącznik nr 1):
  • jeden tytuł - 11 punktów,
  • dwa i więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty.
 2. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim (załącznik nr 2):
  • w jednym konkursie - 5 punktów,
  • w dwóch i więcej konkursach - dodatkowo 2 punkty.
 3. zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (załącznik nr 3):
  • w jednej dyscyplinie - 5 punktów,
  • w dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty.
  albo (w przypadku braku osiągnięć na szczeblu przynajmniej wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (załącznik nr 3) - 3 punkty.
 4. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym - 3 punkty.
 5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 3 punkty.

7.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim (załącznik nr 1) i ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 4

1.O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły średniej na podbudowie szkoły zasadniczej dla dorosłych mogą ubiegać się absolwenci szkoły zasadniczej, którzy ukończyli co najmniej 17 lat w roku szkolnym, w którym podejmują naukę.

2.O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy technikum dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej decyduje:
a) rozmowa kwalifikacyjna
b) świadectwo ukończenia szkoły zawodwej

3.Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych jest ostatnie świadectwo szkolne lub wpis w indeksie, potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego.

§ 5

4.O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej (tryb zaoczny) mogą ubiegać się absolwenci szkoły średniej.

5.O przyjęcie kandydatów na semestr pierwszy szkoły policealnej decydują łącznie:
a) rozmowa kwalifikacyjna
b) świadectwo ukończenia szkoły średniej

6.Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych jest ostatnie świadectwo szkolne lub wpis w indeksie, potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego.

§ 6

1.Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach wychowawczo-opiekuńczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 4. dzieci nauczycieli na podstawie art. 59 Karty Nauczyciela ze zmianami.

§ 7

1.Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych:
 1. od dnia 6 lipca 2012 r. godz. 13oo do 10 lipca 2013 r. (wtorek) do godz. 12oo ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

§ 8

Rozmowy kwalifikacyjne do szkół w trybie wieczorowym odbędą się w dniu 28 sierpnia 2012 r. o godz. 9oo.

§ 9

1.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi:
 1. szkoły ponadgimnazjalne
  - lista wstępna - 6 lipca 2012 r. (piątek) godz. 13oo
2.Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły nastąpi:
 1. szkoły ponadgimnazjalne:
  - lista ostateczna - 10 lipca 2012 r. (wtorek) godz. 13oo
 2. szkoły zaoczne:
  - 30 sierpnia 2012 r. (czwartek) godz. 13oo
3.Kandydaci zgłoszeni w Zespole Szkół do szkoły /profilu/ zawodu, który z powodu małej ilości zgłoszeń nie zostanie otwarty, mają prawo wyboru innej szkoły /profilu/ zawodu po spełnieniu określonych wymagań.
§ 10

1.Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych rozstrzyga Dyrektor szkoły.

2. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. nr 26, poz.232, Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz.208).

3.Załączniki ustalono na podstawie Rozporządzenia Nr 86/11 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2011 r.
4.Szkoła zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów w regulaminie.


Nasz adres

Załącznik nr 1 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 86/2011 z dnia 5.10.2011 r.

Lista konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez
Łódzkiego Kuratora Oświaty:
 1. języka polskiego
 2. języka angielskiego
 3. języka niemieckiego
 4. języka rosyjskiego
 5. języka francuskiego
 6. historyczny
 7. biologiczny
 8. chemiczny
 9. fizyczny
 10. informatyczny
 11. geograficzny
 12. matematyczny
 13. wiedzy o sztuce (muzyka, plastyka)
komitety główne konkursów i olimpiad
(punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim):
 1. VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - etap okręgowy (stopień II),
 2. VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów - etap okręgowy (stopień II).
 3. I Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów - etap okręgowy (stopień II).

Załącznik nr 2 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 86/2011 z dnia 5.10.2011 r.

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych

(punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim):
 1. Konkurs Filozofii Klasycznej "W poszukiwaniu prawdy o człowieku"
 2. Wojewódzki Konkurs Geograficzno-Biologiczny "Przez lądy, morza i oceany ... Afryka"
 3. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
 4. Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
 5. Konkurs "Matematyka - moja pasja"
 6. Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno - Regionalny
 7. Interdyscyplinarny Konkurs "Mistrzowie intelektu. Eksperyment w Przyrodzie"
 8. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Papież Słowianin"
 9. Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - etap regionalny
 10. Ogólnopolski Konkurs "Losy Bliskich i Losy Dalekich - Życie Polaków w latach 1914-1989"

Załącznik nr 3 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 86/2011 z dnia 5.10.2011 r.

Wykaz dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:
dyscypliny indywidualne (także w zakresie konkurencji sztafetowych):
akrobatyka sportowa, badminton, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie - short track, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwod-do ITF, taekwod-do WTF, taniec sportowy, tenis stołowy, triatlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.
La concurrence entre les maisons de courtage a donne lieu a le compte de demonstration forex forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot large eventail de plates-formes de negociation